مانا ترموود  نمای بیرون ترموود بهترین کیفیت برای طراحی و اجرای نمای بیرون ساختمان . بدلیل کیفیت بالا و مقاوم در برابر نور خورشید ، گرما و رطوبت بارندگی ها ی مستقیم و غیر مستقیم.